بسم الله الرحمن الرحیم

(بارش نور وسرور در غدیر خم )

 

 تصاویری از منطقه غدیر

   

 بَخٍ بَخٍ لَکَ  ثبت است در شعار غدیر

یکـی کتـاب خـداونـد و دیگــر عتـرت مـن

                            ز هـم جـدا نشـود هرگـز این دو یـار غدیر

نظـر کنیـد پس ازمن چگونـه خواهـد بـود

                            رَوِیّـه ی همـه بـا ایـن دو همـقـطـار غدیر

ألَسـتُ گفـت مـن ( أولی بِکُـمْ مِنْ أنْفُسِکُـمْ )

                            جـواب داد (بلـی) جـمـع صـد هـزار غدیر

در این میان نظر افکند سمت و سوی علی

                            یگـانــــه ســـــرو گـلســتان پـایــدار غدیر

گـرفــت دســـت ( یــد الله فـــوق أیـدیهــم )

                            پـدیـد شـد یَـدِ  بیـضـای ذو الـفـقــار غدیر

هَـلا کسـی کـه منش سرپرســت و مولایـم

                            پـس این علی اسـت ولیش در اختیارغدیر

دعــا نـمـود کـــه ( لاهُــمّ والِ مًــنْ والاه )

                            ( و عـادِ کُـلَّ مَـنْ عـاداهُ ) در قـرار غدیر 

همــاره ناصــر اورا نصیـر و یـاور بـاش

                            نمـایْ ، خـاذل او را ذلـیـل و خـوار غدیر

سپس عمامـه ی خـود بر ســر علـی پیچیـد

                            بـه رسـم خلعـتِ مخـصوص تاجدار غدیر

بـخـــط مـدعــیــــان دنــی خــــط بـطــلان

                            کشــیـد تـا بـه ابــد ، خـط زرنـگـار غدیر

ســپـس یکــا یـک افـراد تهنـیــت گـفـتـنــد

                            بــه یکـــه تـاز ولایـت شـــهـســوار غدیر

مُقــدّم همـه شـیخـان و جملــهُ ی معـروف

                            ( بخٍ بخٍ لَکَ ) ثبت اسـت در شعار غدیر

وَلیـکْ فطـرت آلـودهُ ی بـه شــرک کجــا

                            فضــای عطـر دل انگیز و مشگبار غدیر

سوابقش همگی جهل وبت پرستی وشرک

                            لواحقش همه ظلم است وننگ وعارغدیر

قیـاس فـارق خـر مهـره بـا جواهــر نـاب

                            نه ممکن اسـت ونه جایز نه سازگارغدیر

علـی کجـا و عربهـای جلـف و جاف کجـا

                            خــزف کـجــا، صـدفِ دُرّ شـاهـوار غدیر

عـقـول قـاصـر وافـهـام عاجـز از ادراک

                            زبـان هـم الکـن از اوصاف خانوار غدیر

علـی اسـت فخر بنی آدم و نـه بـل عالـم

                            نگنجـد او بـه  جهـانی نه در حصار غدیر

نمـی شناسـد علـی را مگر خدا ورسـول

                            کـجــا رســد  بـه عربهـای روزگـار غدیر

علی اسـت مظهـر اعلای جلـوه ی ازلی

                            کنـفـس بانـی و معـمــار شـاهـکــار غدیر

دهـن بـه بند ( سلیمی ) از این فضولیهـا

                            کجــا زبـان تـو و  مـدح شــهـریـار غدیر

غرض هـم عرض ادب بـود وافتخارحضور

                            میــان نغمـه ســرایـان بـی شـــمـار غدیر

گـنـاهـکــــــارم و شـرمـنــده و افـکـنــده

                            امیـدم ایـن کـه رسـد بر سرم غبـار غدیر

سـروش هاتف غیبی بـه گوش هوش آمـد

                            کـه ای خـراب می ناب خوشـگوار غدیر

              اگـر چـه غرق گناهـی غریق غصـه مباش

              کـه هسـت دسـت تو بر دامن و دثـار غدیر    

                                                                        آیت الله شیخ لطف الله سلیمی

 


 

 

 

                                  (بارش نور وسرور در غدیر خم )

تـبـســـم نـقــش بـر لـبـهـــای زمیـن وآسـمان خنـدد                 

                                            هم کون ومکان اینک ز شور و شوق می خندد

چــو روز هجـدۀ ذیحــج خــور تابنـده اش بـر شــد               

                                            بـه صحـرای غـدیـر خـم گـل وآلاله ها سـر زد

پیـام از آســمـان آمـد، وصـی بعــد از نبـی حـیــدر              

                                            سـپـس فـرمــود ابـلاغـش بـه آن پیغمبـر أمـجـد

بـأمــر عـالــم عُـلــوی ، در آن صـحــرای تفـدیـده                   

                                            کـمـال دین وهـر نعمت کنون ظاهر همی گردد

بـگـیــر آن دســــت حـیــدر را وبـالا در بـر مـردم                

                                            که بعد ازتو علی باشد، پناه خلق و همچون شـد

مــدار انـدیـشـــه از دشــمـن بـــده پـیـغــام والایـت                  

                                            نشـاید هر درنگ از تو ، که او دینت کند ممتـد

پس ازآن که مصطفی بُروش، بِروی منبری بالاکه        

                                            فـرا تـر زآســمـان گشـتـه یـد الله در کـف أحمـد

هـرکـس بـودمش ســرور،علی زین پس وِر امولی             

                                            وصـیُّ وجـانـشــیـن مـن ، بود این حیـدر امجـد

خداونـدا تـو یاری کـن ، هـرآنـکـو مـی کنـد یـاری              

                                            علی را هر که شد پیرو، بود پیروز وشد أسـعد   

هـرآن خصـم علی گردد، تو خود دشـمن بِدار اورا          

                                            که خُفّـاشـان گـریزنـد از فـروغ وتـابـش فَـرقَــد

علـی خـورشـیـد نور افشان، علی سرچشمۀإحسـان          

                                            علـی دروازۀ دانـش، علـی بعـد از نبـی ارشـــد
شــــریـف آر بـاشـــدت در دل، وِلایِ آن ولــی الله                  

                                             بـه آتـش واپسـین روزت، تورا هرگزنسـوزاند
یـقـیـن آن شـیعیانش را، بهشـت و حـور وغلمـانش          

                                             به لطـف ایـزد منـان ، بهـائـی کمتـرین باشـــد

                                                                                                           سرتیپ نور الدین شریف عسکری

غدیر  !!! ؟؟

غدیر ، برکه ای به وسعت همه تشنگی ها و دربدری هاست

غدیر ، پاسخ سؤال انسان فانی که در مزرعه دنیا نمی داند از کجا آمده و آمدنش بهر چه

بوده؟

غدیر ، تنها انتصاب مجدد مولای موحدین و امیر مؤمنین نیست

غدیر ، تنها آغاز حکومت الله بر روی زمین خاکی نیست

غدیر ، آرزوی به بار نشسته آدم است تا خاتم است

غدیر ، تجلی « وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون »  است

غدیر ، تجسم نزول آغاز « والذین یؤمنون بما أنزل الیک وما أنزل من قبلک وبالآخرة هم

یوقنون » در پایان تنزیل «بلغ ما أنزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته» است .

درغدیر ، دین کامل شد و نعمت تمام  

اما : ..    

           ای کاش آنان که اولین تبریک گویان بودند،بر بیعت و پیمان خود می ماندند و دست

خود به خون سنگین ترین میراث پیامبر (ص) ، قرآن و عترت نمی آلودند

        ای کاش منافقین به شمشیر سقیفه سر از بدن دین نمی زدند ودر چهره حمایت از

قرآن به عترت حمله نمی کردند

        ای کاش برسر پیمان می ماندند تا مصداق « إنه ظلوما جهولا »نمی شدند

آخ اگر پیمان و بیعت غدیر نشکسته بودند ، امروز مزار هیچ گلی از آستان رسول

 (ص) مخفی نمی ماند .

آخ اگر پیمان و بیعت غدیر نشکسته بودند ، مولای غدیر سالها استخوان درگلو و تیغ

در چشم ، چهره کشندگان خورشید را تحمل نمی کرد .

آخ اگر پیمان و بیعت غدیر نشکسته بودند ، قاتلان ، برجمل نمی نشستند و قرآن به

نیزه نمی کردند

آخ اگر پیمان و بیعت غدیر نشکسته بودند ، جهل فرق علم رانمی شکافت و ارکان هدایت به

لرزه نمی افتاد

آخ اگر پیمان وبیعت غدیر نشکسته بودند، تشت از خون جگر مجتبی گلستان نمی شد

آخ اگر پیمان و بیعت غدیر نشکسته بودند ، صاحب خانه از خانه کوچ نمی کرد

آخ اگر پیمان و بیعت غدیر نشکسته بودند :

                     هیچ سقایی شرمنده نمی شد

                         هیچ شیرخواری بی شیر نمی ماند

                             هیچ بلبلی درآغوش گل نشانه تیر زهرآگین نمی گشت

                                  هیچ سری به نیزه وهیچ عزیزی به اسارت نمی رفت

آخ اگر پیمان و بیعت غدیر نشکسته بودند ، زهر قوت پاکان عالم نمی شد

آخ اگر پیمان و بیعت غدیر نشکسته بودند ، سیاه چال ها ماه و خورشید را در خود

محبوس نمی کردند

آخ اگر پیمان وبیعت غدیر نشکسته بودند ، امروز قافله سالار، سرگردان رَضوی و

ذی طوی نبود

آخ اگر پیمان و بیعت غدیر نشکسته بودند، دست خود از ید الله نکشیده بودند

آخ اگر پیمان و بیعت غدیر نشکسته بودند، آن برکه، دنیا و آخرتمان را گلستان می

کرد وساقی کوثر همه را از ماء معین سیراب می کرد .

و اما امروز                 جرس فریاد می دارد که بر بندید محملها

                واما امروز              آخرین ساقی ، پیمانه به دست ، چشم به راه

کـیـســت مـرا یـاری کـنــد ؟     

                                                                                       محمد اعتضادی

سرمقاله مجله پیوند آل محمد(ص) ویژه فامیل شماره 16

 

 

 

 

 

  بقعۀ غدیر خم

نگارش در تاريخ شنبه ۱٤ آذر ۱۳۸۸ توسط پیـوند آل محمد (ص) | نظرات()