درود خداوند وتمامی بندگان صالحش بر شما إی خاندان

پیامبر (ص) که همه هستی خود را بی دریغ برای رهائی

انسان ها و انسانیت فدا کردید.

 

 

 

قیل للإمام الصادق علیه السلام :

على ماذا بنیت أمرک ؟

قال علیه السلام :     علی أربع :

-         علمت أن رزقی لا یأکُلُ غیری فـاطمأننـتُ

-         وعلمت أن عملی لا یعملُ غیری فاجتهـدتُ

-         وعلمت أن آخـر أمـری المـوتُ فاسـتعـددتُ

-         وعلمت أن الله مطلع على أمری فاستحییتُ

 

از امـام صـادق آن، پرســیـد کی تـو پـیشــوا 

                        کـار دنیـا بـر چـه مبنـائـی، تـو بنـمـودی روا

پـیـشــوای نیـک أنـدیشـان بگـفـتـا هـان بـدان

                        گر تو جان وتن به رستاخیز خواهی در امان

روزیم را من چو دانستم نخواهد خـورد کـس

                        خـاطـرم آســوده و آرام شــــد نَفْـسُ و نَـفَــسْ

وآنگه آن کارم چو دانسـتم نخواهد کـرد کـس

                        من به دوشم بر گرفتم بار خود در پیش وپس

وآنگـه آن پایـان عمـرم را یقیـن دیـدم هـلاک

                        لا جـرم آمـاده گشـتم بر رحیل از این مُغـاک

پس چـو دیـدم آن خدایـم آگـه از هرکـار خـود

                        شـرمگین از هـر بدی گشتم ، بَرِ مولای خود

هان شریف اکنون حدیث پیشوایان می سُرایْ

                        تا رهـائی إی سیه رو جان خود در آن سَرایْ 

  

             یا رب وا آسفا علی ما آمضینا

                                       سرتیپ نور الدین شریف عسکری

 

نگارش در تاريخ دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸۸ توسط پیـوند آل محمد (ص) | نظرات()