به بهانه هل أتی

 

أیت خدا :

گُـل بـی قرینـه (زهـرا) تـو چـه آیتـی خـدارا

                          کـه به ما ســوی فکنـدی همه سـایه ی همـا را

دل اگـر خـدا شـناسـی همه را به یُمن او بین

                          کـه به فـاطمـه شــناختم من بخـدا قســم خـدارا

بـرو ای گـدای مسـکیـن در خـانـه کسـی زن

                          که سه شب فطور خود را دهد از کـرم گدا را

نـه بشر توانمش خواند نه ملک توانمش گفتا

                          مـتحـیــرم چــه نـامــم مــه ملـک هــل اتـی را

کـه بـه جـز بتـول آرد پسـری ابـو العجـایـب

                          کـه عـلــم کـنــد بـه عـالـم شـــهـدای کـربـلا را

کـه به جـز بتـول دارد ثمـری به مثـل زینب

                          کـه عـلــم کـنــد بـه عـالــم اســرای نـیـنــوا را

بـخـدا کـه در دو عـالــم اثـر از فـنـا نـمــانـد

                          چـو گـرفـتـه اسـت زهرا سر چشـمه ی بقـا را

چـو بـه مجمعی در آینـد همه شـاهـدان عالـم

                          بمدیحه اش سرایند همه شمس و والضحـی را

چـو بـه دوســت عهـد بنـدد ز میان پاکبـازان

                          چه کسی بُوَد چو زهرا که به سـر برد وفـا را

مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ

                          بـه شــرار قهـر ســوزد همـه جـان مثل مـا را

چـه زنم چو نای هر دم ز نوای شـوق او دم

                          کـه گُـلـی کـه گـم نمـودم بـه کجـا بجویـم او را

به دو چشـم خونفشـانم هلـه ای نسـیم رحمت

                          که ز مـرقـدش غـبـاری بـه مـن آر تـوتـیــا را

چـه بـگـویـم از دفـاعـش ز امـامت و ولایت

                          کـه بـه ســر گشـیده اینجـا همـه بـاده ی بلا را

چـو کشـیـده آه سـردی ز دل از سـر غریبی

                          کـه شــراره اش زد آتـش همه جان ما سـوا را

ز نـوای مـرغ یا حـق بشـنو کـه در دل شـب

                          ز غـــمِ غــریــبــیِ او مــه ســـر دهــد نـوا را

بـه امـیـد آنـکــه شــایـد بـرســد بخـاک پایش

                          چـه پـیـام هـا کـه دارم همه ســوز دل صبـا را

           { غرضم قریضه ای بود و عریضه ای (سلیمی)}

           { غم دل به دوست گفتن چه خوشست شهریارا  }

                                                          أیت الله حاج شیخ لطف الله سلیمی

    

 

 

نگارش در تاريخ یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸۸ توسط پیـوند آل محمد (ص) | نظرات()