میلاد سرور آزادگان امام حسین علیه السلام را بر محبین ولایت وامامت مبارک باد

 

 سالارشهیداندریکنگاه

امامابوعبداللهحسینبنعلىبنابىطالب(علیهماالسلام( سالارشهداىکربلا،بهاتفاق ناقلانحدیث،سوّمینپیشواىاهلبیتعصمتوطهارتپسازرسولاآرم (صلىالله علیهوآله ( وسرورجواناناهلبهشتویکىازدواخترتابناکسپهرامامتاستکه دودماننبىّاآرم (صلىاللهعلیهوآله( ازآنهاپدیدآمد. ایناماموالاتبارزمرهچهارنور مقدّسىاستکهرسولخدا(صلىاللهعلیهوآله) بهاتّفاقآنانبامسیحیاننجرانمباهلهانجام دادودرزمرهاصحابکساءاستکهخداوند،پلیدىراازآناندوروآنهاراپیراسته ساختهاست.  وىازجملهنزدیکاننبىّاکرم  (صلىاللهعلیهوآله ) بهشمارمىآیدکهخداوند، مردمرابهدوستىومحبّتآنان

/ 0 نظر / 23 بازدید